C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Списък на утвърдените вещи лица

НАРЕДБА № Н-1 от 14 февруари 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания:

- заема академична длъжност – "доцент" или "професор", във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;

- има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и има най-малко 5 години стаж по специалността;

- има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" и има най-малко 7 години стаж по специалността;

- има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;

- е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или в Националния институт по криминалистика на МВР;

- e лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

Кандидатът за вещо лице трябва да отговаря и на следните условия:

- да не е осъждано за престъпление от общ характер;

- да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

- да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

- да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;

- да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

Кандидатите за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен и Административен съд – Габрово подават пред едно от двете съдилища заявление (за улеснение, може да използвате поместения по-долу образец) на хартиен и електронен носител, придружено от следните документи:

 1. документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност (за лицата, заемащи такава длъжност);
 2. заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или диплома за завършено средно образование;
 3. за кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Националния институт по криминалистика на МВР;
 4. документи, удостоверяващи стажа по специалносттанотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им (код по БУЛСТАТ);
 5. декларация, че лицето не е поставено под запрещение (Приложение 1);
 6. декларация, че лицето не е лишено от право да упражнява професия или дейност и че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (Приложение 2);
 7. декларация - съгласие за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица (в случаите, когато кандидатурата е предложение от ръководител на държавен орган и на негова структура, на орган на местно самоуправление, на научен институт, на съсловна и друга организация - Приложение 3);
 8. документ, удостоверяващ стаж като вещо лице (при наличие на такъв стаж);
 9. заверено копие на документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация (при наличие на такава);
 10. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 11. удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
 12. заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение 3

ФОРМУЛЯР за предоставяне на данни, необходими за издаване на справка за съдимост

 

ДРУГИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ (прилагат се към изготвени експертизи)

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35 ал. 2 от Наредба Н-1 от 14 февруари 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация