C C C C A+ A A- X

Вещи лица

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания:

- заема академична длъжност – "доцент" или "професор", във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;

- има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и има най-малко 5 години стаж по специалността;

- има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" и има най-малко 7 години стаж по специалността;

- има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;

- е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;

- e лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

Кандидатът за вещо лице трябва да отговаря и на следните условия:

- да не е осъждано за престъпление от общ характер;

- да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

- да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

- да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;

- да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица кандидатите за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен и Административен съд – Габрово подават пред едно от двете съдилища заявление (за улеснение, може да използвате поместения по-долу образец) на хартиен и електронен носител, придружено от следните документи:

 1. копие на лична карта;
 2. документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност (за лицата, заемащи такава длъжност);
 3. заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или диплома за завършено средно образование;
 4. за кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
 5. документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
 6. свидетелство за съдимост и декларация, че лицето не е поставено под запрещение (приложение 1 от поместените по-долу);
 7. декларация, удостоверяваща, че лицето не е лишено от право да упражнява професия или дейност и че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (приложение 2 от поместените по-долу);
 8. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица (приложение 3 от поместените по-долу) и документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
 9. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 10. удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
 11. заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.4 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.6 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.11 т.9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.23 ал.2 и чл.24 ал.2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

СПИСЪК на утвърдените вещи лица

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация