C C C C A+ A A- X

Oрганизация в условията на обявеното извънредно положение.

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 16 март 2020 Новини Отпечатай

На основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020 година, по повод обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

  1. Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;
  2. Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  3. Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
  4. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

ІІ. Всички останали дела, извън посочените по т.1 да се отсрочат за дати, след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

ІІІ. Образуваните дела по входираните документи, с изключение на производствата по т.1, да бъдат докладвани на съдиите докладчици и администрирани от тях в дните на дежурствата им съобразно утвърден от административния ръководител график.

ІV. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

V. Справките по дела да се извършват само на телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

VІ. Забранява се достъпа в сградата на Административен съд - Габрово на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.

VІІ. Забранява се достъпа на магистрати и съдебни служители в сградата, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на Административен съд – Габрово.

VІІІ. Съдиите от Административен съд - Габрово да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като изготвените съдебни актове се предават на хартиен и електронен носител, а резултатите по тях се вписват в деловодните книги от дежурния деловодител/съдебен секретар.

ІХ. Обслужването на граждани да бъде извършвано от дежурния деловодител, снабден с лични предпазни следства, на обособено за целта място до помещението на съдебната охрана.

Х. Провеждането на открити съдебни заседания при необходимост да се осъществява в съдебна зала №1.

ХІ. За периода 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1, по които призоваването и съобщаването да се извършват по телефон или по електронен път.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

 

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на магистратите, съдебните деловодители, съдебните секретари, съдебния архивар и системния администратор в Административен съд – Габрово и да бъде публикувана на електронната страница на съда.

 

Копие от заповедта да се предостави на Окръжна прокуратура – Габрово, ОЗ „Охрана“ – Габрово и Адвокатска колегия – Габрово.

 

 

 

И.Ф.  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГАБРОВО: /П/

/Светлозар Рачев/

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация